China

Ono, Kazuko. Chinese Women in a Century of Revolution, 1850-1950, Edited by Joshua A. Fogel. Stanford: Stanford University Press, 1989.

Kathryn Bernhardt as translator from the Japanese (Tokyo : Heibonsha, 1978). Also translated as _Zhongguo nü xing shi, 1851-1958_ by Dalun Gao and Yong Fan (Chengdu : Sichuan da xue chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1987).

Pages

Subscribe to RSS - China